Kathleen Lake

Mät’àtäna MǟnSomething Frozen Inside Lake – Kathleen Lake

Southern Tutchone

Kwädą̄y ch’äw dän Mät’àtäna Mǟn kay ts’ä̀n łu yè sambay ka nä̀nadä̀l kwäch’e tth’ay. Ätl’a Łughą nátthe kàkwäni. Dazhän män kay shų ń-ch’į̀ yè krúda ätlą kų̀lį nà kwäni. Äyet ts’än tän ä́’àn Äzuch’än Dakwä̀’yǜ dhäl datü kwä̀dą kwäch’e, Sí Mǟn yè Tashäl Mǟn kwäts’ä̀n. Äyū shų nena ka łänajèl nu.

English

Mät’àtäna Mǟn (Kathleen Lake) is in a steep sided valley which makes the winds very dangerous for boating. There were once many mink and otter in this area because their main source of food, fish, is abundant. Old trails lead south over the mountains to Bates and Mush Lakes, and on to Shäwshe (Neskatahin–Dalton Post).

The lake has a variety of fish including two special ones, the pygmy whitefish and a kind of land-locked salmon, or kokanee, which evolved as the Nałudi (Lowell) Glacier periodically cut off the route to the ocean on the Titl’àt Tágà/Shadhäla Chù (Alsek). The last major cutoff occurred about 145 years ago but there are still no ocean running salmon in the upper Titl’àt Tágà/Shadhäla Chù (Alsek-Dezadeash system).