Lone Mountain

NaalenFlowing Around – Lone Mountain

Southern Tutchone

Dazhän dhäl shäw, łān ch’äw ä’ą Nakhų̄ Chù yekhān. Kwädą̄y ch’äw dazhän dhäl Kajèt ghàts’en’a lay ch’e na kyal dį́khay. Kajèt Naalen k’èadedä̀l k’e ukay k’ākwänedhä̀t uyèkunjì du. Dhäl dän k’è Naalen ùye. Älǖr k’è shų Xích’ Kų̀ ùye ‘‘ts’al kų̀’’ kwäni Älǖr k’è.

English

This mountain sits by itself close to Nakhų̄ Chù (Takhini River), and is a prominent feature of the local landscape. It is visible far to the west and has long been a landmark to the native people.

The name Naalen refers to the flow of the river at the base if the mountain

The Mountain has been claimed by the Crow people, who received ‘ownership’ of it in repayment for a debt of some kind. It is said that there are, or were, marks of clan ownership on the mountain.

Did you know?

The mountain also has a hybrid Tlingit-Southern Tutchone name, Xíxchʼ Kų̀, which means ‘frog house’. Xíxch’ is Tlingit for ‘frog’ and kų̀ is Southern Tutchone for ʼhouse’. The frog crest is used by one of the Tlingit Raven clans, and the name refers to the Crow ownership of the mountain.