Long Lake

Shutth’än Mǟn – Long Lake

Southern Tutchone

Äshèyi kwädǟn, Chu Yäna ts’ä̀n ädä̀l k’e Shutth’än Mǟn mày łä̀wa ch’äw ghàanä́tǜr nà. Łù shäw ka chémèn chänàtl’ų̀ nū. Kanday yè mbay ka łänàjä̀l shų.
Ńłätā k’e Chu Yäna kwädǟn shų äyū łädäjä̀l k’e ńłäts’ä̀n nä̀nànji łu ghàkégän yè. Ätthä̀n gän shų ghàkétsi. Äk’ān k’e gúch’än ghàch’į äkwädāy łänä̀jä̀l.

English

The lake is a good place for łù shäw (broad whitefish). It is on the trail between Äshèyi and Chu Yäna Mǟn (Hutshi). Southern Tutchone from both places would come here to fish. Sometimes they would meet and visit.

This is a good moose, caribou and sheep hunting area. In the summer, a non-native big game hunting outfitter is based here. The company has a long-term lease from the Territory dating back to before the lands claim process.