Kloo Lake

K’ǜa MǟnFishtrap Lake – Kloo Lake

Southern Tutchone

Kwädą̄y ch’äw dän ätlą nä̀nànjè kwänį K’ǜa Mǟn yū. Män mày dè ts’ä̀n kų̀ kwäzhät yè tth’änk’e shèk’ā ghàkwädach’į. Äk’ān k’e K’ǜa Mǟn dá’ų̀ yū kų̀ äk’ān dän ghą ghàats’étsin yū nä̀nijèl. Ätl’a män dè ts’ä̀n jädèlin yū kä̀nàch’į dän łu ka ǜ chenalè. Äk’ān k’e chemèn yè ghä̀nàch’į.

English

This was a traditional camp of the K’ǜa Mǟn people. Old houses and a graveyard can still be seen in the old village at the west side of the the lake. A trading post operated here, probably between 1904 and 1930. A small sawmill was started in 1905 to supply lumber for mining along the Alsek River and was abandoned a few years later. The new village is at the south end of the lake, close to the highway. It was started in the late 1970’s and is home to about four families descended from the traditional K’ǜa Mǟn people.

The traditional site for fishing is at the north end of the lake. People still go there in fall to set nets for spawning whitefish and trout.