Alligator Lake

Jekudìtl’eda – Water Cutting New Channel – Alligator Lake

Southern Tutchone

Ädǟlät kwätsi k’e tän ntaà’èl k’e. Chu jèkwädèlį kwätsi dagür njè t’ä̀wa tàde’èl k’e dän t’ä̀wa ka nä̀nadä̀l nà.

English

In the spring a channel would appear in the ice on this lake and the grayling would move up through it. The Southern Tutchone used to come to catch grayling at that time.