Haeckel Hill

Thay T’äwEagles Nest – Haeckel Hill

Southern Tutchone

Dhäl ts’eshäw, Ǹtsäw Chù yádè ä’ą kay kwädą̄y ch’äw ädēlät k’e thay łānäjèl k’e ukay ghàzhär kwä̀ch’e nà. Ukay ts’än shų kwänthàt shats’ejänäta ts’étsi. Utl’ay yū tl’äwkay sàkwäthän yū dän, tth’emèn yè tsäl kàjèl ch’e nà.

English

This mountain, just to the west of Porter Creek, is called Thay T’äw “Eagles’ Nest” because eagles used to meet there in the spring. They nested on this hill which served as a lookout over the meadows below. Thay T’äw was also a very good place to snare gophers.

Did you know?

The English name Haeckel Hill was given in 1883 by Fredrick Schwatka, the US army lieutenant who made a military trip down the Yukon River.  Ernst Haeckel was a science professor in Germany.